top of page

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost majitelů Jarov, z.s. Vám tímto poskytuje informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) GDPR č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tyto zásady se týkají ochrany osobních údajů fyzických osob v souvislosti s jejich zpracováním a jsou účinné od 1.12.2020.

 

Správce osobních údajů

 

Správcem Vašich osobních údajů je Společnost majitelů Jarov, z.s.. V záležitostech správy Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat:

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 

Společnost majitelů Jarov, z.s. zpracovává osobní údaje v rámci svého předmětu činnosti, v souladu s platnými stanovami a dle platné legislativy:

 • Základní osobní údaje o členech: titul, jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, podpis

 • Kontaktní údaje: korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo,

 • Profilové a ostatní osobní údaje a informace, které subjekt údajů poskytl v rámci výkonu svého členství ve Společnosti majitelů Jarov, z.s., např. údaje o vzdělání, dovednosti, fotografie, adresa na sociální sítě ad.,

 • Lokalizační údaje a analytické údaje: IP adresa, přístupové údaje na portál, cookies,

 • Údaje s plněním smluvního vztahu: IČO, DIČ, adresa subjektu, bankovní spojení.

 

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně.

 

Jaké jsou účely zpracování?

 

Společnost majitelů Jarov, z.s. zpracovává Vaše základní osobní a kontaktní údaje z důvodů plnění právních povinností, které jí ukládají obecně závazné právní předpisy dle zákona č. 89/2012 Sb., o sdružování v zapsaných spolčích, o povinnosti stanovené účetními a daňovými zákony, pracovně-právními zákony a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisově službě.

Vaše kontaktní údaje (email, tel.) bude Společnost majitelů Jarov, z.s. zpracovávat za účelem Vašeho oslovování a komunikace s Vámi na základě oprávněného zájmu v rámci přijímacího řízení do Společnost majitelů Jarov, z.s. a následně, pokud se stanete členem spolku pro oslovování a komunikaci v souvislosti s činností spolku a záležitostmi, které z členství ve spolku vyplývají.

Zpracování identifikačních údajů subjektů IČO, DIČ, adresa subjektu, bankovní spojení nebo evidence o přijetí daru je založeno na plnění smluvního vztahu.

 

Kdo jsou zpracovatelé osobních údajů?

 

Osobní údaje jsou zpracovávány pověřenými zaměstnanci / pracovníky Společnosti majitelů Jarov, z.s. (správcem údajů) a externí spolupracovníci, kteří zajišťují související činnosti pro chod našeho spolku. Pro zajištění aktivit Společnosti majitelů Jarov, z.s. můžeme z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, partnerům pro správu webových stránek www.garaze-jarov.com, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

Z důvodu potřebného přenosu, zálohování a archivace elektronických dat jsou osobní údaje ve výjimečných případech poskytovány mimo EU (cloudové služby se servery mimo EU).

Provoz databáze členů Společnosti majitelů Jarov, z.s. a vnitřní komunikace, kde jsou ukládány a zpracovávány osobní údaje, běží na platformě Wix.com.

 

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

 

Doba uložení osobních údajů

 

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu nebo členství a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy.  U většiny smluvních vztahů musíme zajistit dobu archivace související s daňovým řízením, proto jsme nuceni uchovávat daňové doklady a evidenci s podobnými údaji, které se vztahují k poskytnutí služby, po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, které zpracováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen nebo odvolán (odvolání souhlas můžete uplatnit e-mailem nebo telefonicky – viz kontaktní údaje správce uvedené výše).

V případě ukončení členství budou osobní údaje anonymizovány a uchovávány po dobu 5-ti let ode dne zániku.

Při zpracování osobních údajů na základě vyřízení požadavku, připomínek a dotazů zájmových skupin je uchování osobních údajů omezeno na dobu nezbytně nutnou, až do doby vyřízení požadavku. Následně jsou osobní údaje subjektu údajů smazány a skartovány.

 

Poučení o právech při zpracování osobních údajů

 

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

 • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány

 • subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů

 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování

 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně

 • uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy

 • se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky

 • se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz nebo na adrese Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Právo na účinnou soudní ochranu – vůči dozorovému úřadu a vůči správci – subjekt má právo na účinnou soudní ochranu proti právně závaznému rozhodnutí dozorového úřadu, které se jí týká.

Právo na zastoupení subjektu údajů – subjekt údajů má právo pověřit neziskový subjekt, organizaci nebo sdružení, které byly řádně založeny v souladu s právem některého členského státu, aby jeho jménem podal stížnost a uplatnil právo na odškodnění.

Právo na náhradu újmy a odpovědnost – kdokoliv, kdo v důsledku porušení Nařízení GDPR utrpěl hmotnou nebo nehmotnou újmu, má právo obdržet od správce nebo zpracovatele náhradu utrpěné újmy.

Právo odvolat souhlas – subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, pokud tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

bottom of page